فرد جیمز ترومنز

«جیمز ترومنز»رییس بخش مهندسی وب 3 در گوگل کلود