فرد جد راکوف

«جد راکوف»قاضی منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا