فرد جان مینارد کینز

«جان مینارد کینز»فیلسوف و اقتصاددان برجسته قرن بیستم و بنیانگذار یک مکتب فکری در علم اقتصاد است