فرد برت تیلور

«برت تیلور»یک برنامه‌نویس کامپیوتر و کارآفرین آمریکایی است.